Algemene Verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden - Douglas Houtzagerij Gelderland | balken, rabatdelen en planken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Houtzagerij Gelderland

Houtzagerij Gelderland behoudt zich het recht de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Voor een overeenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de bevestiging van de order vermelde datum.

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
•1. ondernemer: Houtzagerij Gelderland
•2. koper: de partij aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten,
•3. materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten,
•4. aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen,
•5. order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer,
•6. overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
•7. partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.


Artikel 2. Toepassing
•1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan koper en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
•2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.


Artikel 3. Aanbod
•1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 10 dagen na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
•2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
•3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
•4. Ondernemer mag zonder opgaaf van redenen opdrachten weigeren van personen of bedrijven.
•5. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
•6. Op de website wordt enkel gesproken over Douglas hout, zo nu en dan kan er Lariks hout doorgemengd worden (Lariks heeft meer hars, meer splinters en is in het algemeen lastiger te bewerken, is afhankelijk van het gebruik duurzamer door die hars. Door die hars is geschaafd lariks moeilijker te verven, fijnbezaagd gaat al wat beter. Lariks is een boom die 's winters "kaal" is. Douglas blijft binnen mooi roodachtig met licht spint.).


Artikel 4. Overeenkomsten
•1. Overeenkomsten komen tot stand wanneer de koper de aanbieding van ondernemer heeft afgerond, en ondernemer de koper de bevestiging van de order heeft verzonden, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na uitdrukkelijke aanvaarding ervan door ondernemer.
•2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van de koper de order aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
•3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.


Artikel 5. Prijzen
•1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer.
•2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
•3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 6. Levertijden, levering en risico
•1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
•2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
•3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
•4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
•5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
•6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
•7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
•8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
•9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn.
•10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
•11. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
•12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 2 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.


Artikel 7. Betaling
•1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt uitsluitend per pinbetaling of vooruit per bank en binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
•2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
•3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 100,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
•4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente + 2%.
•5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
•1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
•2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
•3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.


Artikel 9. Keuring en reclame
•1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
 
Sortering:
 
Technische fouten worden grotendeels uit gesorteerd. De hieronder beschreven houtfouten evenals droogscheuren op kops- en langsvlak en maatafwijkingen in dikte en breedte zijn onbeperkt te accepteren. Afwijkingen in breedte- en hoogtematen tot 1 cm wordt door Houtzagerij Gelderland als standaard afwijking toegepast. Lengtematen tot 5 cm wordt door Houtzagerij Gelderland als standaard afwijking toegepast. Ook toelaatbaar zijn hieronder genoemde gebreken veroorzaakt door opslag en transport.

 
 
Houtfouten:
 
ingesloten spint.
(uitvallende) knoesten.
kromming.
Uittredend hars en harszakken.
Incidenteel is enige wan toegestaan.
 
 
Technische fouten:
 
machineslag
afdrukken van de doorvoerwals
brandsporen
 
 
Mogelijke gebreken veroorzaakt door opslag en transport:
 
afdrukken van de opleglatjes
Watervlekken
Stof
Oxidevlekken

•2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer.
•3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Producten mogen nooit onder spanning gemonteerd worden. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
•4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 5 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
•5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie. Na verwerking van de producten vervalt elke aansprakelijkheid van de ondernemer.
•6. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 5 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
•7. Het door Houtzagerij Gelderland geleverde product is een natuurproduct dat kan verkleuren, krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Houtzagerij Gelderland geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
•8. Beslist doen:
  • Rabatdelen, vellingdelen en dunnere planken uit de zon houden tegen het kromtrekken/vervormen en eventueel zware gewichten erbovenop leggen. Hout zal altijd werken maar zo gaat u het zo veel mogelijk tegen.
  • Versgezaagd hout zo snel mogelijk geventileerd en opgelat opslaan tegen onnodig verkleuren en schimmelvorming.

Artikel 10. Retourzendingen
•1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit in de overeenkomst is overeengekomen.


Artikel 11. Zekerheid
•1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
•2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
•3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
•1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van 75% van de factuurwaarde, dan wel her levering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
•2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe (bedrijfs)schade, stagnatieschade, vertraging van de uitvoering, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
•3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
•4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
•5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
•6. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.


Artikel 13. Einde overeenkomst
•1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden: a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.

•2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
•3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
•4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.


Artikel 14. Overmacht
•1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
•2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
•1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
•2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
•3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu